Posts Tagged ‘PTI’

Proposta d’acord del Ple del Consell Insular d’actuacions urgents per millorar l’eficàcia del PTI en relació als seus objectius (CIME)

| marzo 17th, 2012 | No Comments »

Data : 12/03/2012 EXPOSICIÓ DE MOTIUS La directa incidencia sobre les Normes del Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca de normatives aprovades els darrers anys per donar compliment a I’ adaptació de regulacions estatals, autonòmiques i locals a les Directives de la UE, d’ aquelles altres lleis i normes promulgades per tal de combatre i reduir els impactes tan negatius de la situació de crisi econòmica i financera per als ciutadans i les famílies, per al teixit productiu i la cohesió social, així com la pròpia previsió de les Normes del Pla Territorial de Menorca de que haurà de ser objecte de revisió quan es reveli en els indicadors socials i econòmics una evolució de la realitat socioeconòmica i territorial que així ho faci procedent, obliguen a una més que necessària i urgent revisió del Pla Territorial Insular. Tot i que s’ està en la preparació de les actuacions que

Read More