Llei de l’Emprenedor (CAIB)

| sábado, marzo 24th, 2012 | No Comments »

 

Llei de l’Emprenedor – Llei de l’Emprenedor.

Decret Llei Emprenedors BOIB  format PDF

Decret Llei de suport als emprenedors

i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears ha aprovat aquest Decret llei amb l’objectiu de promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació mitjançant els emprenedors i les micro, petites i mitjanes empreses de la comunitat autònoma balear.

 

Actualment, l’economia balear se sustenta sobre els autònoms, els empresaris i les petites i mitjanes empreses (pimes). A més, dins les pimes del teixit productiu balear, les microempreses representen el 95,6 %.

Es tracta d’un decret llei que ha estat elaborat i consensuat de manera àmplia i majoritària amb tots els agents implicats en la matèria. Un decret que, després de nombroses consultes i reunions, ha recollit les peticions i les aportacions d’empresaris, emprenedors i agents socials, amb l’únic objectiu d’aconseguir un text el més adaptat possible a les necessitats del teixit empresarial productiu de les Illes Balears.

Els principals objectius d’aquest Decret Llei són:

 1. Promoure la creació i la consolidació d’empreses, com a mecanisme tractor de la generació de riquesa i ocupació per a les Illes Balears, basat en mesures de diferenciació per crear i millorar la competitivitat i la productivitat del nostre teixit empresarial.
 2. Sensibilitzar i promoure la creació i consolidació empresarial des de l’escola fins a la universitat, introduint els conceptes relacionats amb l’emprenedor dins l’àmbit educatiu a tots els nivells.
 3. Crear instruments a favor de la simplificació administrativa que redundaran en més facilitats per als emprenedors i pimes de les Illes Balears.
 4. Regular actuacions que permetran als emprenedors i als empresaris de les Illes Balears accedir al finançament tradicional i no tradicional i alhora pal·liar els problemes econòmics conjunturals provocats per la situació econòmica actual.

Les principals mesures que recull aquest Decret llei, que consolidarà les bases per al desenvolupament de futures polítiques destinades a afavorir l’activitat empresarial de les micro, petites i mitjanes empreses i dels emprenedors, són:

1.     Simplificació administrativa

 • Eliminació i reducció progressives de les càrregues administratives, com ara simplificació d’aspectes relatius a la sollicitud de llicències i permisos i potenciació de la utilització de l’administració electrònica.
 • Creació, dins el Grup d’Impuls per a la Simplificació i la Reducció de Càrregues Administratives a què es refereix l’article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, d’un grup de treball específic en matèria de creació i consolidació d’empreses.
 • Potenciació i desenvolupament de la finestreta única.
 • Eliminació i reducció de càrregues administratives mitjançant les accions següents:
  • Reduir la freqüència de les declaracions obligatòries als mínims necessaris.
  • Automatitzar la recollida d’informació, a través de sistemes de declaració electrònica.
  • Facilitar l’accés a la informació pel que fa als tràmits administratius que puguin alentir el desenvolupament econòmic.
  • Evitar totes aquelles regulacions que imposin costos burocràtics innecessaris als emprenedors.
  • Garantir un coneixement millor del contingut de les normes, principalment quant a terminis concrets, documentació necessària i organismes competents per a la creació d’empreses.
  • Promoure els mecanismes d’interconnexió telemàtica i coordinació interadministrativa que facin possible la supressió de l’obligació d’aportar determinats documents inclosos en el Catàleg de simplificació documental.

2.     Talent i capítol humà

 • Introducció en tots els cicles formatius no universitaris de continguts sobre formació i motivació per a la creació d’empreses.
 • En l’àmbit universitari, promoció de mòduls pràctics i teòrics relacionats amb el foment de la creació d’empreses, fomentant valors i habilitats vinculats a l’autoocupació i la creació i gestió empresarial, com també la innovació, el lideratge i la cultura de l’esforç.
 • Promoció de la creació de programes d’acompanyament, tutorització i formació específica per impulsar i potenciar la capacitació tècnica en gestió empresarial de l’emprenedor i l’empresari.
 • Impuls de les polítiques de capacitació i de responsabilitat social empresarial fomentant la implantació d’activitats, plans i programes de responsabilitat social en el desenvolupament dels projectes empresarials.

3.     Coordinació de polítiques i serveis de suport a emprenedors i empreses

 • La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació ha d’elaborar quadriennalment un pla d’accions per donar suport als destinataris d’aquest Decret llei.
 • El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar la coordinació de les infraestructures públiques existents, amb l’objectiu de fer-les més eficients i de generar un recurs motor i tractor de creació i consolidació empresarial. Per exemple, mitjançant
  • la creació de vivers d’empreses mitjançant la posada a disposició d’edificis públics.
  • el suport a la creació infraestructures cientificotècniques i industrials.
  • el desenvolupament de sòl industrial empresarial, com també l’atracció d’empreses estrangeres cap als parcs empresarials.

4.     Finançament

En aquest àmbit, el Decret llei recull les accions següents:

 • Facilitar l’accés al crèdit tradicional dotant els fons de provisions tècniques de les societats de garantia recíproca (SGR).
 • Crear una societat de capital llavor (projectes empresarials sense finançament) i una societat de capital risc amb aportació pública, privada o publicoprivada.
 • Establir un sistema normatiu, fiscal i econòmic que afavoreixi la inversió privada i el flux de crèdit des d’àngels inversors en les fases de llavor, consolidació i internacionalització.
 • Fomentar l’atracció d’inversió estrangera mitjançant la cooperació internacional.
 • Crear un marc normatiu i fiscal dissenyat específicament per a l’emprenedor que ajudi a optimitzar l’estructura de costos, incloent-hi els de posada en marxa i consolidació empresarial, com també establir mesures de suport per pal·liar la conjuntura econòmica de declivi.
 • Dotar de fons les SGR per a la creació de noves línies d’aval per finançar la liquiditat i la inversió als emprenedors i a les pimes, en especial a les que estiguin en condicions de reestructuració empresarial.

Leave a Reply